2013-2014 оны төгсөгчдөд

2013-2014 оны хичээлийн жилийн төгсөгчид

 Барилгын цахилгааны ангийг нийт: - 8 суралцагчид амжилттай төгслөө.